Všeobecné
obchodní
podmínky

 1. Poskytovatel služeb, společnost Alive Guides s.r.o., poskytuje vzdělávací a zážitkové kurzy v oblasti outdoor sportu.

Identifikační údaje Poskytovatele:

Poskytovatel: Alive Guides s.r.o.

IČ: 093 68 213 

Sídlo: Nad Šetelkou č. ev. 481, Libeň, 180 00 Praha 8

 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 335229.

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) stanovují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, jejíž předmět je vymezen obsahem Kurzu, uzavřené mezi Poskytovatelem a zájemcem o služby poskytované Poskytovatelem (dále jen jako „Objednatel“).
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem (dále jen jako „smlouva“).
 3. Pojmy vysvětlené ve VOP mají stejný význam i v jiných dokumentech uzavřených mezi Objednatelem a Poskytovatelem, pokud není ujednáno jinak. Vysvětlení jednotlivých pojmů je obsaženo v části II. – Vymezení pojmů, těchto VOP.
 4. Pokud VOP nebo smlouva obsahující závaznou dohodu Poskytovatele s Objednatelem zahrnují takové ujednání s Objednatelem, jehož obsah je regulován právními předpisy a v těchto právních předpisech dojde ke změně, která není zapracována ve vyjmenovaných dokumentech, přičemž ujednání v těchto dokumentech zahrnuté již není s ustanoveními právního předpisu slučitelné, budou se Poskytovatel a Objednatel řídit aktualizovaným právním předpisem.
 5. V případě pochybností o správném porozumění textu smlouvy, VOP nebo jakýchkoliv dalších dokumentů vztahujících se k službě poskytované Poskytovatelem, je Objednatel oprávněn kontaktovat Poskytovatele na e-mailové adrese kokta@aliveguides.cz se žádostí o výklad příslušného ustanovení. Objednatel zároveň prohlašuje, že veškeré dokumenty vztahující se k službám poskytovaným Poskytovatelem, včetně těchto VOP, vyjednal (za pomoci odborných poradců) a uzavřel, aniž by se s ohledem na své hospodářské postavení cítil být na Poskytovateli závislý, nebo vůči Poskytovateli znevýhodněn, jednal v tísni, při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádal odborné znalosti potřebné k jednání o obsahu těchto dokumentů, případně jednal mimo souvislost s vlastním podnikáním. Smluvní strany proto nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení § 433 o.z. Obsah práv a povinností Objednatele a Poskytovatele z těchto VOP se vykládají v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení těchto VOP. S ohledem na skutečnost, že při jednání o těchto VOP využívali Objednatel a Poskytovatel právních služeb, dohodli se na tom, že se při výkladu těchto VOP nepoužije ustanovení § 557 o.z. o tom, že víceznačný výraz se v pochybnostech použije k tíži toho, kdo jej použil jako první.
 6. Úpravu obsahu VOP, nebo smlouvy obsahující závaznou dohodu Poskytovatele s Objednatelem, kterou se nemění obsah závazku, je Poskytovatel oprávněn provést jednostranně bez souhlasu Objednatele. S ohledem na povahu a rozsah takové úpravy pak Poskytovatel takové opatření případně Objednateli oznámí vhodným způsobem. Nesouhlasí-li Objednatel, který je spotřebitel, se změnou VOP provedenou Poskytovatelem, má právo od smlouvy odstoupit.
 7. Nad rámec kurzu/ů uvedených na webových stránkách Poskytovatele je možné se dohodnout s Poskytovatele na realizaci kurzu dle požadavků Objednatele, kdy v takovém specifickém případě bude s Objednatelem uzavřena samostatná smlouva na kurz dle požadavků Objednatele, kdy ujednání takovéto smlouvy na kurz dle požadavků objednatele budou mít přednost před ustanoveními těchto VOP, kdy ve zbytku budou tyto VOP platit i na takovýto kurz dle požadavků Objednatele. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pokyny k realizaci služeb nabízených Poskytovatelem, případně k uzavření smlouvy na realizaci Kurzu dle požadavků Objednatele, byly v souladu s právními předpisy. Poskytovatel není povinen akceptovat jednání uskutečněná způsobem důvodně vyvolávajícím pochybnost o oprávněnosti, věcné správnosti nebo platnosti pokynů. Pokud se Poskytovatel může z pokynů domnívat, že by jejich provedením ohrozil povinnosti dané právními předpisy nebo porušil právní předpisy a nebo svůj smluvní závazek, má právo provedení takových pokynů odmítnout nebo může před provedením pokynů požadovat předložení dokladů prokazujících účel požadovaných pokynů. Provede-li přesto Poskytovatel takový pokyn udělený mu Objednatelem, nese Objednatel odpovědnost za škodu provedením takového pokynu vzniklou.

Cena kurzu – je peněžitá částka, kterou je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli za objednanou službu.

Kurz – služba v oblasti outdoorového sportu, zejména v oblastech outdoorové činnosti jako je skialpinismus, snowboarding, běžecké lyžování, lyžování pro školy, lyžování, turistika ve volné přírodě, cykloturistika, plavání, trail run, záchranné sbory, lezení, kanoe (divoká voda), survival, ferraty, příměstské tábory, poskytovaná Poskytovatelem svým klientům. Pro lepší jazykové vyjádření může být v rámci těchto VOP označován kurz rovněž jako školení. Podmínky, tedy specifikace kurzu, je u každého jednotlivého kurzu uvedena na webových stránkách Poskytovatele.

Lektor – kvalifikovaná osoba pověřená Poskytovatelem k vedení kurzu.

Objednatel – je osoba, která má zájem o služby, tedy kurz / kurzy, poskytované společností Alive Guide s.r.o. v oblasti outdoorových sportů, a která se svým požadavkem obrací na Poskytovatele, uzavírá s Poskytovatelem smlouvu a je povinna zaplatit cenu za služby dodané Poskytovatelem.

Poskytovatel – poskytovatelem kurzů je společnost Alive Guide s.r.o., která v rámci své obchodní činnosti poskytuje svým klientům služby v oblasti outdoorových sportů.

Smlouva – je smlouva uzavřená akceptací nabídky Poskytovatele Objednatelem, na základě které se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli služby v oblasti outdoorových sportů a Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za dodané služby ujednanou cenu.

Účastník kurzu – je osoba, která se účastní kurzu konaného Poskytovatelem, a která může být jak rozdílná, tak shodná s osobou Objednatele.

 1. Poskytovatel je oprávněn provést test schopností účastníků kurzu v outdoorovém sportu, jež má být předmětem objednaného kurzu, a to ještě před samotným konáním kurzu, případně před započetím kurzu, z důvodu rozřazení Objednatele případně dalších účastníků kurzu do výkonnostních skupin během objednaného kurzu, případně z důvodu zjištění potřeb náplně kurzu. Testování účastníků kurzu může proběhnout na základě dotazů kladených lektorem kurzu účastníkům kurzu, případně prostřednictvím fyzického testu. Objednatel, jakož i další účastníci kurzu, jsou povinni v souvislosti s právem poskytovatele podle tohoto odstavce dbát pokynů Poskytovatele. Objednatel a Poskytovatel se dohodli na tom, že v případě, kdy nebude obsazenost kurzu vyšší než 75%, a to minimálně 3 dny před zahájením kurzu, pokud u kurzu není uvedeno jiný časový údaj, tak se kurz ruší, pokud se Poskytovatel nerozhodne i tak kurz realizovat. 
 2. Poskytovatel před samotným započetím kurzu zajistí, pokud je to uvedeno v podmínkách kurzu, vybavení pro účastníky kurzu, prezenční listiny účastníků kurzu, hodnotící dotazníky kurzu pro účastníky.  Dále dle podmínek kurzu zajistí Poskytovatel lektora a případně ubytování účastníků kurzu. Poskytovatel se zavazuje zajistit vhodným způsobem prostor pro konání objednaného kurzu. Objednatel se zavazuje být na kurz připraven podle podmínek kurzu uvedených na webových stránkách Poskytovatele, tedy se Objednatel zavazuje si zajistit vybavení na kurz, a to sám nebo prostřednictvím Poskytovatele, pokud takovou službu Poskytovatel u konkrétního kurzu nabízí, a dále se Objednatel zavazuje být připraven na kurz jak po stránce fyzické, tak i psychické.
 3. Objednatel má povinnost být na kurz dostatečně připraven a vybaven, nezajišťuje-li vybavení Poskytovatel podle předchozího odstavce, kdy uvedené se vztahuje zejm. na dostatečné oblečení vzhledem k typu a náročnosti kurzu, certifikované pomůcky pro účast na kurzu, fyzickou kondici a dobrý zdravotní a psychický stav. Objednatel prohlašuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, neutrpěl žádný úraz a ani není postižen žádnou duševní nebo jinou chorobou či tělesnou vadou, která by mohla nějakým způsobem ovlivnit jeho účast na kurzu nebo mohla ovlivnit průběh kurzu. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně fyzicky zdatný (trénován) absolvovat kurz. Objednatel prohlašuje, že zvážil fyzickou a psychickou náročnost kurzu a zavazuje se, že v případě své nemoci či zranění, které bude mít v době začátku kurzu, nebo z důvodu nesplnění testu účastníka - Objednatele, a nebo z důvodu, že Objednatel nebude materiálně na kurz vybaven podle podmínek kurzu, a některá z těchto skutečností mu bude bránit v řádném a bezpečném absolvování kurzu či ohrožovat další účastníky, na kurz nenastoupí a/nebo tento nebude absolvovat – v takovém případě náleží Poskytovateli polovina zaplacené ceny kurzu jako paušální náhrada nákladů spojených s přípravou kurzu a účasti Objednatele na kurzu, a to nezávisle na tom, zda byla skutečná výše těchto nákladů vyšší či nižší, kdy zbývající polovinu ceny kurzu, byla-li již Objednatelem uhrazena, Poskytovatel Objednateli navrátí do 10 dnů ode dne skončení kurzu, a to na účet Objednatele, ze kterého byla cena poukázána, nedohodnou-li se Poskytovatel a Objednatel výslovně jinak.
 4. Objednatel se zavazuje poskytnout pro řádnou přípravu konání kurzu dle odst. 2 a 3 článku III. těchto VOP Poskytovateli patřičnou součinnost. Neposkytne-li Objednatel Poskytovateli při přípravě kurzu patřičnou součinnost, není Poskytovatel povinen kurz provést a neodpovídá Objednateli za škodu tím vzniklou.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz, případně nabídnout Objednateli náhradní termín konání kurzu v případě zdravotní nezpůsobilosti lektora pro řádné konání kurzu, případně z jiných nepředvídatelných okolností nebo z důvodu vyšší moci nebo změny podmínek.
  Poskytovatel neodpovídá Objednateli za škodu způsobenou zrušením konání kurzu z důvodů uvedených dle věty první odst. 4 článku III. těchto VOP.
 6. Nad rámec kurzu/ů uvedených na webových stránkách Poskytovatele je možné se dohodnout s Poskytovatelem na realizaci kurzu dle požadavků Objednatele, kdy v takovém specifickém případě bude s Objednatelem uzavřena samostatná smlouva na kurz dle požadavků Objednatele, kdy ujednání takovéto smlouvy na kurz dle požadavků objednatele budou mít přednost před ustanoveními těchto VOP, kdy ve zbytku budou tyto VOP platit i na takovýto kurz dle požadavků Objednatele.

 1. Poskytovatel se zavazuje v rámci konaného kurzu poskytnout Objednateli know-how v podobě dlouhodobě odzkoušených způsobu výuky, odborných znalostí v rámci outdoor sportu, který je předmětem kurzu, a vybavení nemá-li Objednatel k dispozici vlastní a v podobě zkušených a odborně způsobilých lektorů.
 2. Poskytovatel se zavazuje zajistit na konaném kurzu pro Objednatele odborně vyškoleného lektora, který je kmenovým zaměstnancem Poskytovatele, nebo externím spolupracovníkem Poskytovatele.
 3. Podrobný katalog kurzů nabízených Poskytovatelem, včetně jejich základní náplně a podmínek, je obsažen na webových stránkách Poskytovatele www.alivegiudes.cz v sekci „KALENDÁŘ“.
 4. Časová náročnost kurzů pořádaných Poskytovatele je uvedena v detailu konaného kurzu. Poskytovatel se zavazuje přizpůsobit časovou náročnost objednaného kurzu požadavkům Objednatele, jsou-li tyto požadavky objektivně splnitelné a Poskytovatel je na základě běžně vynaloženého úsilí schopen těmto požadavkům vyhovět. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout pokyn Objednatele ve vztahu k úpravě časové náročnosti kurzu, je-li tento pokyn pro Poskytovatele objektivně nerealizovatelný, anebo by znamenal pro Poskytovatele neúměrnou časovou nebo hospodářskou zátěž, případně by byl v rozporu s požadavky jiných objednatelů kurzu, kteří se účastní kurzu spolu s Objednatelem.
 5. Poskytovatel upozorňuje, že veškeré Poskytovatelem poskytnuté tištěné materiály účastníkům kurzu, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k materiálům poskytnutým účastníkům kurzu. Obsah tištěných materiálů poskytnutých Poskytovatelem účastníkům kurzu nelze upravovat, šířit, uvést je do elektronické podoby ani k nim vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem souhlas. Poskytovatel upozorňuje účastníky kurzu, že jakékoliv zneužití poskytnutých materiálů může být posuzováno jako trestný čin.
 6. Objednatel souhlasí s poskytnutím první pomoci a lékařským ošetřením své osoby včetně hospitalizace, pokud to bude vyžadovat jeho zdravotní stav, zejm. dojde-li k jeho zranění během kurzu. Objednatel se zavazuje mít u sebe všechny potřebné doklady a podklady k možnému ošetření a hospitalizaci jeho osoby, včetně dokladů o pojištění. Objednatel souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, včetně zdravotních informací osobám poskytujícím jeho ošetření.
 7. Objednatel bere na vědomí, že jeho účast na kurzu mu může být zdraví a životu nebezpečná, mohou mu mj. vzniknout velmi závažná poranění (zejm. chladná zranění, zlomeniny, vykloubení končetin, přetížení, kousnutí a bodnutí zvířaty, psychická traumata, ochrnutí, jakož i další méně i více závažná zranění) či jiné závažné následky včetně smrti, majetková i nemajetková újma. Objednatel prohlašuje, že je seznámen s těmito riziky kurzu a tato rizika přijímá. Poskytovatel nenese odpovědnost za život, zdraví, majetek ani jiné hodnoty Objednatele, leda by poškození těchto hodnot zavinil svým jednáním nebo jednáním pověřeného lektora kurzu. Poskytovatel není povinen přijímat a činit opatření k zajištění bezpečnosti Objednatele a ochrany uvedených hodnot. Objednatel se účastní kurzu na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 
 8. Objednatel odpovídá za veškeré škody jím způsobené Poskytovateli, jakož i třetí osobě v době kurzu.
 9. Objednatel se zavazuje sjednat si pojištění zahrnující pojištění rizik souvisejících se sportovními aktivitami a aktivitami, které bude absolvovat během kurzu.
 10. Poskytovatel je oprávněn bez náhrady ihned ukončit, zkrátit či jinak omezit kurz nebo změnit jeho program z důvodu vyšší moci, živelné události, bezpečnosti Objednatele či jiných osob či z jiných závažných důvodů vyplývajících ze skutečností nezávisejících na vůli či moci smluvních stran. 
 11. Poskytovatel je oprávněn bez náhrady ihned ukončit, zkrátit či jinak omezit kurz nebo změnit jeho program taktéž z důvodu důvodné obavy o zdraví a bezpečnost Objednatele a/či dalších účastníků kurzu, kdy tyto obavy mohou být založeny zejm. těmito skutečnostmi: Objednatelem či jiným účastníkem kurzu použité nekvalitní či necertifikované pomůcky či nedostatečné oblečení, nedostatečný zdravotní či psychický stav Objednatele či jiného účastníka kurzu a/či jeho/jejich fyzická kondice. Pokud Poskytovatel shledá tyto skutečnosti na straně Objednatele, je oprávněn Objednatele z kurzu vyloučit. Posouzení těchto skutečností a rozhodnutí o ukončení, zkrácení či jiném omezení či změně kurzu či vyloučení Objednatele z kurzu z důvodů dle tohoto odstavce závisí výlučně na uvážení Poskytovatele.
 12. Ujednal-li Objednatel s Poskytovatelem testování dovedností účastníků kurzu, které získali během absolvovaného kurzu, absolvují účastníci test/y a/nebo zkoušku/zkoušky na základě pokynů lektora v rámci závěrečné části kurzu, případně dle dohody s Poskytovatelem po skončení kurzu. Objednatel, jakož i další účastníci kurzu, jsou povinni v souvislosti s testováním a/nebo zkoušením dovedností účastníků kurzu podle tohoto odstavce dbát pokynů Poskytovatele.
 13. Po ukončení kurzu jsou účastníci kurzu oprávněni ponechat si pro svou vlastní potřebu materiály poskytnuté jim Poskytovatelem, avšak jsou povinni respektovat skutečnosti uvedené v odst. 5 článku IV. těchto VOP.
 14. Po ukončení kurzu obdrží každý z účastníků kurzu certifikát Poskytovatele o úspěšném absolvování kurzu.

 1. Cena kurzu je stanovena na webových stránkách Poskytovatele u každého jednotlivého kurzu zvlášť. Poskytovatel upozorňuje, že stanovená cena kurzu je cenou za osobu, resp. za jednoho účastníka kurzu.
 2. Cena kurzu se platí bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, případně jiným způsobem dohodnutým výslovně mezi Poskytovatelem a Objednatelem, podle platebních dispozic uvedených na detailu kurzu, a je splatná před započetím konání kurzu v plné výši, a to při registraci Objednatele na kurz na webových stránkách Poskytovatele a podle podmínek provozovatele platební brány. Nebude-li cena kurzu připsána na bankovním účtu Poskytovatele, případně uhrazena Poskytovateli jiným způsobem dohodnutým mezi Poskytovatelem a Objednatelem, pak nebude Objednatel registrován jako účastník kurzu, a to do doby řádného uhrazení kurzu prostřednictvím bezhotovostního převodu.
 3. Poskytovatel vystaví Objednateli po úhradě ceny kurzu fakturu znějící na cenu kurzu, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými a účinnými právním předpisy.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout zájemcům o konání kurzu slevu z ceny kurzu v rámci množstevních objednávek kurzu, v rámci zákaznických slev pro stálé zákazníky Poskytovatele, v rámci promo akcí, případně v dalších případech záležejících na volném uvážení Poskytovatele.

 1. Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnuté služby ze strany Poskytovatele.
 2. Objednatel je povinen reklamovat poskytnuté služby vůči Poskytovateli na e-mailové adrese kokta@aliveguides.cz nebo písemnou formou na adresu společnosti Poskytovatele, popř. osobně. 
 3. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy mu byla doručena, avšak nejpozději do 30 dní ode dne doručení. O výsledku reklamačního řízení bude Objednatel informován na e-mailovou adresu nebo jiným způsobem, který bude mezi Poskytovatelem a Objednatelem dohodnut. 

 1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že Objednatel má právo kdykoliv před konáním kurzu odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností Poskytovatele. Poskytovatel a Objednatel se dále dohodli, že Objednatel je oprávněn zrušit objednaný kurz, a v případě, že se nejedná o využití práva Objednatele na odstoupení od smlouvy, které mu za určitých podmínek přiznává zákon nebo tyto VOP z důvodů podstatného porušení povinností Poskytovatele, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli storno-poplatek.
 2. Poskytovatel a Objednatel se dále dohodli, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodu porušení povinností Objednatele, je Objednatel povinen uhradit paušální částku na pokrytí již vynaložených nákladů Poskytovatele s přípravou a realizací kurzu ve výši 80% ceny kurzu. Smluvní strany se dohodly, že ujednání o smluvní pokutě nevylučuje nárok na náhradu škody vzniklé Poskytovateli v důsledku porušení povinnosti Objednatelem.
 3. Výše storno poplatku dle věty druhé odst. 1 článku VI. těchto VOP je sjednána v závislosti na době, která zbývá ode dne doručení účinného oznámení o zrušení kurzu Objednatelem do dne plánovaného termínu konání Kurzu. Výše storno poplatku se počítá v procentuální výši z celkové ceny kurzu uhrazené Objednatelem, nebo z celkové ceny kurzu, kterou je povinen Objednatel uhradit. Při takovém zrušení:
  1. 11 dní a více před plánovaným dnem konání kurzu činí storno-poplatek 50 % z celkové ceny kurzu
  2. 5 až 10 dní před plánovaným dnem konání kurzu činí storno-poplatek 60 % z celkové ceny kurzu
  3. 4 dny a méně před plánovaným dnem konání kurzu činí storno-poplatek 80 % z celkové ceny kurzu
 4. Při určení počtu dní zbývajících do plánovaného dne konání kurzu pro účely výpočtu výše storno-poplatku se do tohoto počtu dní započítává i den, kdy došlo k doručení písemného zrušení druhé smluvní straně, nezapočítává se však do něj plánovaný den konání kurzu.
 5. V případě, že se Objednatel, případně další účastníci kurzu, v den konání kurzu na kurz nedostaví, anebo nevyužijí objednané služby bez zavinění Poskytovatele, nemá Objednatel nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního termínu konání kurzu ani služby ve vztahu k Poskytovateli a Poskytovateli vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové ceny kurzu.
 6.  

 1. Poskytovatel při plnění smlouvy a těchto VOP zpracovává osobní údaje Objednatele a případně též jiných osob, pakliže je to potřebné k plnění povinností Poskytovatele dle této smlouvy a VOP. Níže Poskytovatel informuje Objednatele o tom, jak Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje a jaká práva má Objednatel, jehož údaje Poskytovatel zpracovává.
 2. Základní údaje o Poskytovateli jsou uvedeny v záhlaví těchto VOP.
 1. a) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

 1. b) Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které Poskytovatel v souvislosti se smlouvou a VOP zpracovává, jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytnutí služby a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.

 1. c) Rozsah zpracovaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny.

 1. d) Předávání osobních údajů

Jiným osobám mohou být osobní údaje předány jedině tehdy, je-li to třeba k naplnění účelu smlouvy nebo těchto VOP a poskytnutí služby Objednateli.

 1. e) Doba zpracování

Osobní údaje jsou uloženy po dobu potřebnou k plnění povinností dle smlouvy a těchto VOP, zejména po dobu potřebnou k poskytnutí služby Poskytovatelem Objednateli.

 1. f) Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány práva, vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Informace o nejdůležitějších právech uvádíme níže:

 1. právo na přístup k údajům – Poskytovatel poskytne Objednateli potvrzení o tom, zda zpracovává či nezpracovává jeho osobní údaje; pokud osobní údaje Objednatele zpracovává, tak Objednateli jeho osobní údaje poskytne společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracovává;
 2. právo na opravu osobních údajů – zjistí-li Objednatel, že údaje, které o něm Poskytovatel má, jsou nepřesné, může Poskytovatele kdykoli požádat o jejich opravu a Poskytovatel tuto opravu provede;
 3. právo na výmaz – na žádost Objednatele vymaže Poskytovatel osobní údaje, které se Objednatele týkají, pokud již údaje o Objednateli nepotřebuje, pokud Objednatel odvolal souhlas, na jehož základě je Poskytovatel zpracovával, pokud Objednatel vznesl námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud Poskytovateli výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz může Poskytovatel odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR; 
 4. právo na omezení zpracování – místo výmazu může Objednatel požadovat omezení zpracování, v takovém případě údaje zůstanou uložené u Poskytovatele, avšak Poskytovatel k nim nebude přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;
 5. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud Objednatel poskytl Poskytovateli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předá Poskytovatel tyto údaje Objednatele na základě žádosti Objednatele jinému správci;
 6. právo vznést námitku proti zpracování – námitku může Objednatel uplatnit tehdy, domníváte-li se, že zájem Poskytovatele na zpracování Objednatelových osobních údajů není silnější než Objednatelovo právo na důvěrnost údajů, které o Objednateli Poskytovatel zpracovává, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Objednatelově námitce Poskytovatel posoudí míru Poskytovatelova oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání bude Objednatele informovat. Do té doby údaje o Objednateli nebude Poskytovatel zpracovávat;
 7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domnívá-li se Objednatel, že Poskytovatel porušuje Objednatelova práva, může na Objednatele podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele v těchto VOP, případně ve smlouvě o dílo, výslovně neupravená se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů českého právního řádu. Poskytovatel a Objednatel se zavazují vzájemně si poskytnout, k naplnění práv a povinností plynoucích z těchto VOP a smlouvy, nezbytnou součinnost.
 2. Pokud se kterékoliv ustanovení těchto VOP, případně smlouvy nebo jejich část stane neplatným, neúčinným, protiprávním nebo nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost, neúčinnost, protiprávnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto VOP, případně smlouvy, nebo jejích částí, pokud bude nadále naplněn účel těchto VOP, případně smlouvy, z nich plynoucí. Pro tento případ se Poskytovatel a Objednatel zavazují neplatné, neúčinné, protiprávní nebo nevynutitelné ustanovení nahradit takovým ustanovením, které zohlední zájmy Poskytovatele a Objednatele vedoucí k dosažení účelu těchto VOP, případně smlouvy.
 3. Nerespektování těchto VOP Objednatelem zakládá domněnku jednání nepoctivého a ve zlé víře.
 4. Poskytovatel a Objednatel si vzájemně doručují veškeré písemnosti osobně a/nebo na adresu uvedenou ve smlouvě. Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v těchto VOP, případně v jiném dokumentu uzavřeném mezi smluvními stranami, vázán na okamžik doručení písemnosti, považuje se tato za doručenou okamžikem jejího převzetí adresátem, a v případě, že nedojde k převzetí zásilky, považuje se zásilka za doručenou marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí písemnosti.
 5. Dojde-li v mezidobí od uzavření smlouvy do konání kurzu k tomu, že se stane účinným nové znění VOP platí, že smlouva o dílo a kurz se řídí VOP účinnými v době uzavření smlouvy o dílo. Uvedené pravidlo se nepoužije, odporuje-li znění VOP účinné v době zveřejnění zákonu.
 6. Objednatel prohlašuje, že je se zněním těchto VOP srozuměn, že jim rozumí, případně že mu byly nejasnosti týkající se těchto VOP Poskytovatelem vysvětleny, a že se zněním těchto VOP vyjadřuje svůj souhlas a bude se těmito VOP řídit.